Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs

Za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje , doplatak za pomoć i njegu druge osobe ili osobnu invalidninu što iznosi (1200, 500 ili 300 kn zavisi od odluke) , potrebno je prikupiti i priložiti kao dokaz slijedeće dokumente:

 

·         1. Domovnica za sve članove zajedničkog kućanstva (original i preslika)

 

·          2. Rodni listovi

 

·         3. Preslika osobne iskaznice za sve punoljetne članove zaj. kućanstva

 

·         4. Preslika vjenčanog lista ako ste u braku ako ne nema nikakve veze kao što nije potrebno ni da ste svi na istoj adresi binto je da onaj tko podnosi zahtjev (majka ili otac ) da ima istu adresu kao i dijete.

 

·          5. Potvrda o prihodima za sve članove kućanstva za prethodna tri mjeseca ( ako ste privatnik knjigovođa vam izračuna zadnjih 6 mjeseci.)

 

·          6. Potvrda o visini dohotka Porezne uprave

 

·         7. AKO STE STUDENT – potvrda sa faksa da studirate ako ste nezaposleni onda potvrda sa biroa.

 

·          8. Medicinska dokumentacija novija , (ali predajte sve ) nalazi lječnički, otpusna pisam (preslike), (neurolog, fizijatar, ako je dijete starije od tri mislim da onda treba logoped i psiholog )

 

• Kad dobijete ovo rješenje i ako je ono pozitivno bilo 1200, 500 ili 300 kn imate automatski pravo na uvećani dječji doplatak u visini 832,00 kn .

 

Onda se javljate na HZMO za dječje doplatke i donosite rješenje koje ste dobili u centru zajedno za rodnim listovima i onda nije bitan dohodak.

 - medicinska dokumentacija

 - rodni list

 - uvjerenje o prebivalištu

 - potvrda o visini dohotka za dijete (porezna uprava)

 - uredovna potvrda o ne/vlasništvu nekretnine, prethodno izvaditi

 - uvjerenje iz katastra (iz mjesta prebivališta) te ovjeriti na općinskom sudu

Da bi ostvarili dopuist za njegu, oba roditelja moraju biti zaposlena na neodređeno vrijeme. sva medicinska dokumentacija predaje se na HZZO. nakon vještaćenja dobije se rješenje na 1, 2 ili više godina.

Pravo na uvećani dječji doplatak se ostvaruje ako jedan roditelj ostvaruje pravo na dopust za njegu djeteta.

Primarni cilj udruge je omogućiti svoj djeci UZV srca, a ponajprije onima slabijeg imovinskog stanja, kako bi se još u ranoj fazi i na vrijeme ustanovilo postoji li urođena srčana mana te kako bi se počelo s liječenjem. Također, cilj je potaknuti roditelje da na vrijeme reagiraju i omoguće UZV srca svojoj djeci.

Udruga će pomoći svakom djetetu socijalno ugroženog statusa, koji se želi školovati za kuhara kroz školovanje. Udruga pomaže oko stjecanja prakse, snosi troškove školovanja, kupi knjige i slično.

Ukoliko trebate pomoć od udruge za sebe ili druge, potebno se javiti telefonski na broj 01/1660802, putem maila info@renato-kbg.hr ili poštom na adresu Savska cesta 116, 10000 Zagreb

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Članovi udruge su oni koji u potpunosti prihvaćaju ciljeve udruge i to pismeno potvrde.  

Plemenitom radu udruge možete doprinijeti svojom stručnošću, znanjem, iskustvom, savjetima, donacijom u robi. Također možete donirati i materjalna sredstava.

Ako imate nešto što biste željeli donirati to možete učiniti kroz dva koraka:

  1. kontaktirajte nas na telefon ili e-mail kako bismo dogovorili način i termin primopredaje
  2. u dogovoreni termin dolazite u prostorije naše udruge na adresu Savska cesta 116 u Zagrebu, gdje dobivate zavisno o vrsti donacije ili potvrdu o danaciji ili ugovor o donaciji ovjerene pečatom naše udruge.