Pristupanje udruzi te prava i dužnosti članova

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Članovi udruge su oni koji u potpunosti prihvaćaju ciljeve udruge i to pismeno potvrde. Aktivni članovi sudjeluju u radu udruge, primaju obavijesti o radu o program udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge. O članstvu u udruzi vodi se evidencija.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o tome donosi Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo donositi odluke vezane za rad udruge, birati ili biti birani u tijela rada.

Kandidat za prijem u članstvo Udruge dužan je podnijeti molbu za primanje u članstvo, pristupnicu, kratku stručnu biografiju, te preporuku jednog člana Udruge.

Kandidata za počasno članstvo mogu predlagati svi aktivni članovi udruge.

O primanju u članstvo i isključenju iz članstva Udruge odlučuje predsjednik Udruge koji u roku od 15 dana dostavlja obavijest. Protiv odluke o isključenju i odbitku primitka u članstvo zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini udruge u roku od 15 dana. Odluku Skupština se donosi na prvoj narednoj sjednici i konačna je.

Članovi udruge imaju pravo i dužnost:

 •  Aktivno sudjelovati u radu Udruge

 •  Aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom

 •  Birati i biti birani u tijela Udruge

 •  Davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge

 •  Biti obaviješteni o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka

 •  Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge

 •  Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge

 •  Čuvati i podizati ugled Udruge

 •  Plaćati članarinu

Počasni članovi Udruge mogu:

 •  Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja

 •  Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge

 •  Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom

 •  Predlagati bolja rješenja za Udrugu

Članstvo u udruzi prestaje:

 • Smrću člana,

 • Ispisom, na osobni zahtjev člana,

 •  Isključenjem

Član može biti isključen iz udruge zbog:

 •  povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,

 •  narušavanja ugleda Udruge,

 •  narušavanja interesa Udruge uslijed čijeg je djelovanja nastupila imovinska ili neimovinska šteta,

 •  neplaćanja članarine nakon što je bio pozvan na njezino plaćanje

Ukoliko želite biti član udruge Renato potrebno je:

     1. Poslati molbu za primanje u članstvo, pristupnicu, kratku stručnu biografiju, te preporuku jednog člana Udruge na e-mail: renato-kbg.hr ilina adresu: Humanitarna udruga „Renato - kuhari bez granica", Savska cesta 116 , 10 000 Zagreb

      2. O primanju u članstvo Udruge odlučuje predsjednik Udruge koji u roku od 15 dana šalje obavijest.

     3. Nakon primljene obavijesti o primanju u članstvo potrebno je uplatiti upisninu i članarinu u iznosu od 130,00 kn na račun Udruge (IBAN: HR5024840081107060837)

pristupnica za članstvo

primjer pravilno popunjene uplatnica za članarinu

odluka o visini upisnine i članarine za 2015. godinu

statut udruge